กลางคืน?

Magic Level 99990000 All-Attribute Great Sage